- OFERTA -

1. Pomiary powykonawcze:

 • pomiary powykonawcze budynków i budowli
 • pomiary uzbrojenia podziemnego
 • pomiary uzbrojenia nadziemnego
 • pomiary budowli przemysłowych


2. Mapy
    Wykonujemy mapy w formie tradycyjnej i numerycznej:
 • mapy dla celów projektowych
 • mapy sytuacyjno-wysokościowe
 • mapy zasadnicze
 • mapy dla potrzeb planowania
  zagospodarowania przestrzennego
 • mapy jednostkowe

   Wykonujemy również:
 • skanowanie i kalibrację map
 • wektoryzacje map
 • przestrzenne modele terenu


3. Badanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
   Oferujemy usługi w zakresie:
 • podziałów nieruchomości
 • rozgraniczeń i wskazania granic nieruchomości
 • wznowienia i stabilizacji granic
 • badania ksiąg wieczystych

usługi_geodezyjne_mapy


obsluga_inwestycji

4. Obsługa inwestycji
   Oferujemy kompleksową obsługę:

 • budownictwa mieszkaniowego
 • budownictwa usługowego
 • budownictwa użytecznosci publicznej
 • budownictwa przemysłowego
 • bodownictwa komunikacyjnego

   Wykonujemy:
 • tyczenie osi i wskaźników budynków i budowli
 • tyczenie dla robót ziemnych
 • obliczanie mas ziemnych
 • niwelacje terenu
 • zakładanie reperów roboczych
 • pomiary kontrolne
 • pomiary powykonacze

geodezja_uslugi

5. Dodatkowe prace geodezyjno-kartograficzne

 • skanowanie i kalibracja map
 • wykonywanie i obróbka obrazów rastrowych
 • wektoryzacja obrazów rastrowych
 • digitalizacja rysunków i map
 • opracowanie obiektowych map cyfrowych:
  wektorowych i wektorowo-rastrowych
 • plotowanie map